OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Ogłoszenie wyników Konkursu odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 w Sali Wystawienniczej w siedzibie SARP w Warszawie.
Informacja o ogłoszeniu wyników Konkursu
Lista nagrodzonych prac
Prace laureatów

WYSTAWA I DYSKUSJA POKONKURSOWA

Wystawa pokonkursowa jest czynna do 06 lipca 2018 r. w Sali Wystawienniczej siedziby SARP przy ulicy Foksal 2 w Warszawie w godzinach 9:00 -17:00.

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się w dniu 06 lipca 2018 roku o godz. 13.00 również w siedzibie SARP.


ODBIÓR PRAC

Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród i wyróżnień, będą do odebrania po zakończeniu wystawy pokonkursowej, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy. Zwrot prac nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, po złożeniu wniosku w formie pisemnej przez Uczestnika konkursu (formularz wniosku). Nienagrodzone prace konkursowe Uczestników Konkursu, którzy nie złożą wniosku o ich zwrot w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu, lub złożą, ale nie zgłoszą się po odbiór prac w tym terminie, prace te zostaną protokolarnie zniszczone.
NAGRODY: 116 000 EURO
do 28 grudnia prześlij wniosek zgłoszeniowy
CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Inwestycji położonego w sąsiedztwie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. Koncepcja architektoniczna musi uwzględniać przestrzenne powiązanie z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina, który jest centralnym punktem otaczającego go zabytkowego parku, w szczególności zaś harmonizować z funkcją miejsca – parku-pomnika stworzonego w latach 20. i 30. XX wieku, dla upamiętnienia wielkiego artysty (patrz: Historia miejsca). Swoim gabarytem powinna wpisać się organicznie w krajobraz, nie dominując otoczenia, co nie wyklucza propozycji architektonicznych o wyrazistej tożsamości. Ukształtowanie terenu, kontekst architektoniczny międzywojennego parku-pomnika i roślinność, tworząca kompozycje zmienne w czasie są istotnymi punktami odniesienia projektu. Kontekst ten powoduje, iż szczególne znaczenie będzie miał walor estetyczny propozycji i jej symbioza z walorami krajobrazowymi otoczenia. Projekt winien uwzględniać zaprojektowanie otaczającej kompozycji szaty roślinnej, która nawiązuje w twórczy sposób do lokalnego krajobrazu i modernistycznego założenia parkowego. Inwestycja winna spełniać wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju.