Regulamin konkursu
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli
Konkurs prowadzony jest w języku polskim (pkt. 1.5.3 Regulaminu Konkursu). Treść Regulaminu jak i pozostałych dokumentów jest wiążąca tylko w języku polskim a ich tłumaczenia pełnią funkcję wyłącznie informacyjną.

Wyrażenia i skróty używane w Regulaminie oznaczają:
„Adres doręczenia” – dla przesyłek pocztowych/kurierskich: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, POLSKA; w celu dostarczenia osobistego: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, Warszawa – Kancelaria (poziom 2, wejście od ul. Tamka przez portiernię znajdującą się na parterze budynku).
„Dokumentacja projektowa” – kompletny zbiór opracowań projektowych wraz z niezbędnymi opracowaniami branżowymi, pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami, przygotowany w celu uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, realizacji ww. robót, a także dostawy wyposażenia.
„Inwestycja” – realizacja wielofunkcyjnego zespołu usługowego z zakresu usług kultury p/n Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli obejmującego salę koncertową na ok. 650 miejsc z estradą dla 100 osobowej orkiestry wraz z zapleczem technicznym, sale ćwiczeń muzycznych, salę kameralną, salę konferencyjną, studio nagrań, sale edukacyjne, reżyserki przy sali koncertowej oraz pomieszczenia towarzyszące: foyer, halle, przestrzenie gastronomiczno-restauracyjne, garderoby, pomieszczenia biurowe, garaż podziemny, miejsca parkingowe naziemne, drogi manewrowe, system ciągów pieszych, szczelny zbiornik ścieków o pojemności ok. 30 m3, stację transformatorową 15kV/0,4kV, agregat prądotwórczy, zjazd bezpośredni z przyległej drogi powiatowej i inne niezbędne, towarzyszące budowle, urządzenia budowlane i obiekty małej architektury, jak chodniki, kładki dla pieszych przy moście i połączenie z projektowanymi parkingami gminnymi po północnej stronie rzeki Utraty.
„Kierownik Zamawiającego” – należy przez to rozumieć osobę, która jest uprawniona do zarządzania Organizatorem/Zamawiającym.
„Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna” – rysunkowe, tekstowe i wizualne określenie podstawowych założeń wizji architektonicznych i urbanistycznych, rozwiązań i standardów, które będą rozwinięte i uszczegółowione w toku dalszych prac projektowych.
„Koncepcja wielobranżowa” – określenie wstępnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, infrastrukturalnych, technicznych, technologicznych i konserwatorskich rozwiązań i standardów, które winny być podstawą dalszych prac projektowych.
„Konkurs” – należy przez to rozumieć konkurs prowadzony na podstawie „Ustawy” oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
„Materiały do Konkursu” – zestaw materiałów będących Załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu. W skład Materiałów do konkursu wchodzą:

  • Program inwestorski zawierający wytyczne urbanistyczne, architektoniczne, funkcjonalno-użytkowe i akustyczne (Załącznik 10a),
  • Aktualna mapa wysokościowa do celów projektowych (Załącznik 10b),
  • Decyzja nr 1.2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 20 lutego 2017 r. wydana przez Wójta Gminy Sochaczew (Załącznik 10c),
  • Studium geologiczno-inżynierskie (Załącznik 10d),
  • Decyzja nr 892/D/TC-U/16 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, (Załącznik 10e),
  • Pismo PZD.D2.4140.45.2016 Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie (Załącznik 10f)
  • Inwentaryzacja zieleni (Załącznik 10g),
  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek zakupionych przez NIFC (Załącznik 10h),
  • Wzór tabeli programu podstawowego oraz bilansu terenu (Załącznik 10i),

„MCM” – Międzynarodowe Centrum Muzyczne w Żelazowej Woli.
 „Opracowanie konkursowe” – należy przez to rozumieć łącznie opracowanie studialne Etapu I Konkursu oraz pracę konkursową Etapu II Konkursu.
„Organizator”, zwany też „Zamawiającym” – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa.
„Projekt budowlany” – „projekt budowlany” w rozumieniu art. 33 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r. poz.1332) oraz przepisów aktów wykonawczych do tej Ustawy, zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz.462 ze zm.).
„Projekt wykonawczy” – oparty na projekcie budowlanym zestaw opracowań uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiotu robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji robót budowlanych, zawierający szczegółowe rysunki i opisy, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129).
„Regulamin” – Regulamin Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli (niniejszy dokument).
„Regulamin Sądu Konkursowego” – należy przez to rozumieć Regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Nr 23/2017 z dnia 14.12.2017.
„Sąd Konkursowy” – należy przez to rozumieć zespół pomocniczy Kierownika Zamawiającego w składzie określonym zgodnie z Regulaminem, powołany do oceny spełniania przez Uczestników Konkursu wymagań określonych w Regulaminie w szczególności: oceny opracowań studialnych i prac konkursowych, wyboru najlepszych opracowań studialnych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej i przyznanie pozostałych nagród lub/i wyróżnień.
„Teren opracowania konkursowego” – obszar objęty konkursem to nieruchomość położona w Nowych Mostkach, w obrębie 0024 Gmina Sochaczew obejmująca działki o nr ewidencyjnych 82/3, 82/4, 82/5, 83/1, 83/3, 87/1, 87/3 o łącznej powierzchni 17513 m2, oznaczony literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K na Załączniku nr 10a do Regulaminu.
„Uczestnik” lub „Uczestnik Konkursu” lub „Uczestnicy Konkursu” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca wymagania określone  w Regulaminie Konkursu.
„Ustawa” – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
„Wykonawca” – należy przez to rozumieć Uczestnika Konkursu, który otrzyma pierwszą nagrodę i który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z wymogami programowymi i wytycznymi które zostały szczegółowo opisane w załączniku 10a Regulaminu.
„Zamówienie z wolnej ręki” – należy przez to rozumieć tryb zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 2 Ustawy po przeprowadzeniu niniejszego Konkursu.


Oznaczenie Zamawiającego:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel. +48 22 44-16-100; +48 22 44-16-202; +48 22 44-16-203,
www.archcompetition.chopin.gov.pl, www.chopin.nifc.pl,
e-mail: archcompetition@chopin.gov.pl. zamowienia@nifc.pl,

1.2.1    Konkurs prowadzony jest na podstawie  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) oraz na podstawie:
•    Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94  z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933,1132),
•    ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 880);
•    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1332) oraz przepisów aktów wykonawczych do tej Ustawy, zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz.462 ze zm.);
•    niniejszego Regulaminu Konkursu,
•    przepisów i norm z dziedziny zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i ochrony zabytków, w zakresie, w jakim mają zastosowanie do prac konkursowych.
1.2.2    Konkurs prowadzony jest we współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP jako spełniający wymogi procedury konkursowej SARP.


1.3.1    Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się do Organizatora o wyjaśnienia dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz dotyczące postanowień Regulaminu pisemnie na Adres doręczenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: archcompetition@chopin.gov.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu tj: www.archcompetition.chopin.gov.pl.
1.3.2    Organizator udzieli odpowiedzi na zapytania związane z wnioskami o dopuszczenie do udziału w Konkursie bądź związane z Regulaminem – zgodnie z harmonogramem Konkursu.
1.3.3    Informacji na temat Konkursu w imieniu Organizatora udziela Sekretarz Sądu Konkursowego. Sekretarzem Sądu Konkursowego jest Marek Szeniawski, email: archcompetition@chopin.gov.pl.
1.3.4    Treść zapytań oraz odpowiedzi bez ujawniania źródła zapytania Organizator opublikuje także na stronie internetowej konkursu tj.: www.archcompetition.chopin.gov.pl, wyłącznie przed złożeniem wniosków.
1.3.5    Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany w Regulaminie są wiążące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Konkursu.
1.3.6    Organizator będzie komunikował się z Uczestnikami Konkursu dopuszczonymi lub zaproszonymi do udziału w Konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym zawsze dopuszczalna będzie forma pisemna.
1.3.7    Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynie po upływie terminów składania pytań, o których mowa w pkt. 1.7 niniejszego Regulaminu lub dotyczyć będzie udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Organizator może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie zapytanie bez rozpoznania.
1.3.8    Jakiekolwiek naruszenie zasady anonimowości w kontakcie z Organizatorem lub członkami Sądu Konkursowego, skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. Praca Uczestnika Konkursu wykluczonego z udziału w Konkursie nie będzie rozpatrywana, a w przypadku, gdyby ujawnienie naruszenia przez Uczestnika konkursu zasady anonimowości nastąpiło w trakcie lub po przyznaniu nagród w Konkursie, będzie pozbawiona prawa do nagrody lub wyróżnienia, gdyby zostały jej przyznane.
1.3.9    Uczestnik Konkursu złoży stosowne oświadczenia lub/i dokumenty związane z wezwaniem, jakie Organizator może dokonać w związku z art. 26 ust. 3, 3a, 4 Ustawy wyłącznie w formie pisemnej na Adres doręczenia.
1.3.10    Wszystkie opracowania należące do prac konkursowych Etapu I i Etapu II Konkursu muszą być składane na Adres doręczenia.
1.3.11    Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Uczestnika konkursu wymogów Regulaminu.


1.4.1    Przedmiot Konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):
•    71220000  -usługi projektowania architektonicznego,
•    71222000 -usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni.

1.4.2    Zadanie konkursowe polega na opracowaniu konkursowym dotyczącym Inwestycji na terenie opracowania konkursowego z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego zawartych w Materiałach do konkursu.
1.4.3    Konkurs jest otwarty, dwuetapowy i realizacyjny, tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji.
1.4.4    Etap I Konkursu polega na przygotowaniu opracowania studialnego, Etap II Konkursu polega na przygotowaniu opracowania realizacyjnego.
1.4.5    Po wyborze w Etapie I Konkursu przez Sąd Konkursowy najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy Konkursu, których opracowania studialne wybrano, zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych w Etapie II Konkursu.
1.4.6    Przedmiotem pracy konkursowej w Etapie I Konkursu (etap studialny) jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych  i wytycznych zawartych w Materiałach do Konkursu.
1.4.7    Przedmiotem pracy konkursowej w Etapie II Konkursu (etap realizacyjny) jest wykonanie w oparciu o rozwiązania przedstawione w Etapie I Konkursu rozwiniętej koncepcji Inwestycji, z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Materiałach do konkursu oraz szczegółowych wytycznych sformułowanych przez Sąd Konkursowy dla Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu.
1.4.8    Zaproponowane rozwiązania etapu realizacyjnego Konkursu (Etap II) powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować Program inwestorski zawarty w Materiałach do Konkursu.
1.4.9    Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, zarówno w Etapie I jak i Etapie II Konkursu, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do Konkursu.
1.4.10    Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Zamawiający przewiduje przyznanie nagród dodatkowych/wyróżnień formalnych w postaci nagród pieniężnych przyznanych Uczestnikom Konkursu, zakwalifikowanym do Etapu II Konkursu.
1.4.11    Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Inwestycji położonego w sąsiedztwie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. Koncepcja architektoniczna musi uwzględniać przestrzenne powiązanie z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina, który jest centralnym punktem otaczającego go zabytkowego parku, w szczególności zaś harmonizować z funkcją miejsca – parku-pomnika stworzonego w latach 20. i 30. XX wieku, dla upamiętnienia wielkiego artysty (patrz Historia Domu Urodzenia F. Chopina i Parku w Żelazowej Woli w: Program inwestorski). Swoim gabarytem powinna wpisać się organicznie w krajobraz, nie dominując otoczenia, co nie wyklucza propozycji architektonicznych o wyrazistej tożsamości. Ukształtowanie terenu, kontekst architektoniczny międzywojennego parku-pomnika i roślinność, tworząca kompozycje zmienne w czasie są istotnymi punktami odniesienia projektu. Kontekst ten powoduje, iż szczególne znaczenie będzie miał walor estetyczny propozycji i jej symbioza z walorami krajobrazowymi otoczenia. Projekt winien uwzględniać zaprojektowanie otaczającej kompozycji szaty roślinnej, która nawiązuje w twórczy sposób do lokalnego krajobrazu i modernistycznego założenia parkowego. Inwestycja winna spełniać wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju (patrz: Program inwestorski).
1.4.12    Powstała infrastruktura zostanie dedykowana działalności artystycznej (koncertowej, nagraniowej), edukacyjnej (w tym muzycznej), warsztatowej (kursy mistrzowskie, również pianistyczne) i konferencyjnej. Poszczególne pomieszczenia, ciągi komunikacyjne, rozwiązania architektoniczne i techniczne, muszą umożliwiać optymalną realizację wszystkich tych funkcji, w sposób możliwie ergonomiczny i bezkonfliktowy. Projekt musi uwzględniać międzynarodowy wymiar przedsięwzięcia, z uwzględnieniem potrzeb regionalnych oraz lokalnej społeczności.


1.5.1    Konkurs jest otwarty. Uczestnicy złożą Organizatorowi Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Sąd Konkursowy dopuści do udziału w Konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników, którzy spełniają warunki udziału wskazane w Rozdziale 2 w pkt. 2.2 i 2.3 Regulaminu.
1.5.2    Uczestnicy niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.
1.5.3    Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w innym języku niż polski, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Uczestnika Konkursu lub jego pełnomocnika.


1.6.1    Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie wybranej pracy konkursowej (realizacja Inwestycji) nie może przekroczyć kwoty 65 000 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów zł brutto), tj. 52 845 528,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem zł netto). Oświadczenie Uczestnika Konkursu dotyczące szacowanego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej znajduje się w punkcie 9 Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
1.6.2    Maksymalny planowany koszt netto zamówienia prac wymaganych dla uszczegółowienia pracy konkursowej polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji, które to zamówienie zostanie udzielone w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu niniejszego Konkursu oraz negocjacji z Uczestnikiem Konkursu, którego praca konkursowa została uznana za najlepszą, nie może przekroczyć kwoty 2 924 800,00 zł netto (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset zł netto).
1.6.3    Przedmiot zamówienia objęty postępowaniem prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki został opisany w Istotnych Postanowieniach Umowy w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

1)    Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:
10 listopada 2017r.
2)    Udostępnienie na stronie internetowej konkursu niniejszego Regulaminu oraz kompletu wytycznych konkursowych i materiałów potrzebnych do projektowania:
10 listopada 2017r.
3)    Składanie pytań dotyczących wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczących warunków uczestnictwa:
do 11 grudnia 2017r.
4)    Zamieszczanie na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie:
do 22 grudnia 2017r.
5)    Zakończenie składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie:
28 grudnia 2017r.
6)    Zawiadomienie o wynikach kwalifikacji do udziału w I Etapie Konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie:
do 19 stycznia 2018r.
I ETAP
7)    Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych:
do 02 lutego 2018r.
8)    Odpowiedzi na pytania Uczestników I Etapu Konkursu:
do 16 lutego 2018r.
9)    Składanie opracowań studialnych (Etap I Konkursu):
do 23 marca 2018r.
10)    Decyzja o dopuszczeniu do Etapu II Konkursu, zaproszenie do składania prac konkursowych Etapu II Konkursu Uczestników, zakwalifikowanych do dalszego udziału w Konkursie:
13 kwietnia 2018r.
II ETAP
11)    Przekazanie zaleceń konkursowych po Etapie I Konkursu Uczestnikom zakwalifikowanym do dalszego udziału w Konkursie:
do 20 kwietnia 2018r.
12)    Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych:
do 07 maja 2018r.
13)    Przekazanie odpowiedzi na pytania Uczestnikom Etapu II Konkursu:
do 18 maja 2018r.
14)    Składanie prac konkursowych Etap II Konkursu:
do 15 czerwca 2018r.
15)    Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu:
do 29 czerwca 2018r.
 


2.1.1    Uczestnikiem Konkursu może być:
•    osoba fizyczna,
•    osoba prawna,
•    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP).
2.1.2    Podmioty wymienione w punkcie 2.1.1 mogą:
•    samodzielnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikiem Konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie”,
•    wspólnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”.
2.1.3    Przepisy dotyczące Uczestnika Konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników Konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie.
Uwaga: Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie).
2.1.4    Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w niniejszym Regulaminie Konkursu. Pełnomocnikiem Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w konkursie może być jeden z tych Uczestników.
2.1.5    W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika Konkursu oraz przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co do treści z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu.
2.1.6    Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w konkursie po ustanowieniu pełnomocnika, załączają do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w konkursie oraz przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co do treści z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu.

2.2.1    Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust.1 ustawy (zgodnie z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie) tj.:,
•    nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1, pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6 i pkt 7. 
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej,
•    posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
W zakresie powyższego warunku Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu oświadczył, iż dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej:
•    1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
oraz 
•    1 osobę specjalistę w zakresie akustyki,
•    być w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie opracowania konkursowego, 
•    posiadać zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające wykonanie opracowania konkursowego,
•    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym,
•    dysponować osobami zdolnymi do wykonania opracowania konkursowego,
•    posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie opracowania konkursowego.
2.2.2    Warunek udziału w konkursie określony w Rozdziale 2 pkt. 2.2.1, jest spełniony jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia. W przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania, o których mowa w Rozdziale 2 pkt. 2.2.1 będą spełnione, gdy spełnią je łącznie  Uczestnicy konkursu występujący wspólnie.
2.2.3    Uczestnik konkursu, aby spełnić warunek udziału w konkursie określony w pkt 2.2.1 niniejszego Rozdziału może polegać na zasobach innych podmiotów w trakcie sporządzania pracy konkursowej lub wykonywania zlecenia zgodnie z art. 22a Ustawy.
2.2.4    Sposób udowodnienia Organizatorowi, że Uczestnik Konkursu będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie wykonywania zlecenia oraz inne wymogi z tym związane zostały opisane w Rozdziale 11 niniejszego regulaminu.
2.2.5    Dokumenty lub/i oświadczenia dotyczące niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2.2.1 niniejszego Rozdziału, Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie jak i każdy z osobna z Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmioty których zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje lub będzie dysponował na etapie wykonywania zlecenia oraz podwykonawcy składają zgodnie z postanowieniami Rozdziału 11 niniejszego regulaminu, natomiast na etapie Wniosków o dopuszczenie Uczestnicy Konkursu składają jedynie oświadczenie o spełnieniu tego warunku zawarte we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
2.2.6    Dokumenty lub/i oświadczenia dotyczące spełnienia warunków wymienionych w pkt. 2.2.1 niniejszego Rozdziału, Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie lub Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie oraz podmioty których zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje lub będzie dysponował na etapie wykonywania zlecenia oraz podwykonawcy składają zgodnie z postanowieniami Rozdziału 11 niniejszego regulaminu, natomiast na etapie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu składają jedynie oświadczenie o spełnieniu tego warunku zawarte we wniosku o dopuszczenie.


2.3.1    W celu spełnienia warunków udziału w konkursie oraz postanowień określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu musi złożyć:
•    wypełniony formularz Wniosku o dopuszczenie sporządzony wg Załącznika nr 1do Regulaminu Konkursu wraz z zawartymi w nim oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w konkursie, należy przedstawić w formie oryginału podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Uczestnika Konkursu,
•    dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Uczestnika Konkursu dla osoby, która składa wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie w imieniu Uczestnika Konkursu lub powołuje pełnomocnika/pełnomocników występujących w imieniu Uczestnika Konkursu. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział  w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie - należy wówczas przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu lub pełnomocnika/ów o ile nie są to dokumenty lub ich kopie niewymagające poświadczenia za zgodność z oryginałem,
•    dokument pełnomocnictwa w przypadku reprezentowania Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie lub Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie przez pełnomocnika/ów. Należy wówczas dołączyć do Wniosku o dopuszczenie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2.3.2    Uczestnik Konkursu może wykorzystać wzory pełnomocnictw załączone do Regulaminu, tj. wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie lub wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników wspólnie biorący udział w konkursie - Załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu.
2.3.3    Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz dokumenty lub/i oświadczenia, należy złożyć w formie pisemnej.
2.3.4    Wszystkie strony Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy kolejno ponumerować, a także zaleca się wszystkie strony/kartki spiąć/zszyć w sposób uniemożliwiający dekompletację.
2.3.5    Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej na adres:
 

NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA

ul. Tamka 43
00-355 Warszawa

z opisem:
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO–ARCHITEKTONICZNEJ
MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM MUZYKI W ŻELAZOWEJ WOLI

oraz opatrzyć nazwą i adresem Uczestnika Konkursu.


2.3.6    Termin składania Wniosków upływa dnia 28 grudnia 2017r. o godzinie 15.00.


2.4.1    Organizator bezpośrednio po upływie terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie dokona badania złożonych Wniosków o dopuszczenie pod względem spełnienia wymagań Regulaminu, wezwie Uczestników do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień wniosków o dopuszczenie oraz na tej podstawie dokona oceny spełnienia, przez Uczestników Konkursu, wymagań udziału w Konkursie określonych w Regulaminie i przepisami Ustawy według formuły „spełnia – nie spełnia”.
2.4.2    W celu zachowania anonimowości Uczestników Konkursu w stosunku do członków Sądu Konkursowego, osoby pełniące funkcję sędziów konkursowych nie będą brały udziału w ocenie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Nie będzie także upubliczniona lista Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.
2.4.3    Działania Uczestnika Konkursu, mogące doprowadzić do naruszenia zachowania anonimowości Uczestnika Konkursu w stosunku do członków Sądu Konkursowego, będą skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
2.4.4    Po dokonaniu oceny spełniania wymagań udziału w Konkursie Organizator zaprosi do składania opracowań studialnych Etapu I Konkursu Uczestników Konkursu spełniających wymagania uczestnictwa w Konkursie najpóźniej do dnia 19 stycznia 2018r.

2.5.1    Uczestnik Konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wyłącznie przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie musi zostać złożone w sposób i w formie przewidzianych dla złożenia wniosku.
2.5.2    W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku o dopuszczenie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest nie później niż w terminie składania Wniosków:
•    oznaczyć te informacje klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t. jedn. Dz. U. z 2003r nr 153 poz. 1503 ze zm.)”,
•    dołączyć te informacje odrębnie do Wniosku w zamkniętej kopercie trwale połączonej z Wnioskiem i pozostałymi dokumentami,
•    wykazać, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2.5.3    Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. W przypadku nie zabezpieczenia przez Uczestnika Konkursu we Wniosku informacji zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami niniejszego zapisu Regulaminu Konkursu, Uczestnikowi konkursu nie przysługują roszczenia wobec Organizatora.
 


3.1.1    Opracowanie studialne powinno cechować:
•    atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu,
•     funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku oraz zagospodarowania terenu w kontekście wymogów programowo-użytkowych,
•    zapewnienie właściwych warunków akustycznych,
•    harmonijna relacja z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina i Parkiem w Żelazowej Woli,
•    czytelność realizacji założeń programowych Organizatora,
•    realność proponowanych rozwiązań,
•    ekonomika budowy i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla energooszczędnego budynku.
3.1.2    Opracowanie studialne w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowaną przez Uczestnika Konkursu koncepcję. Pod względem graficznym opracowanie studialne musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.
3.1.3    Zaleca się by Uczestnik Konkursu uwzględnił przy sporządzaniu opracowania studialnego treści i wytyczne zawarte w Materiałach do Konkursu (Załączniki nr 10a-10g do Regulaminu Konkursu) oraz inne postanowienia Regulaminu.
3.1.4    Opracowanie studialne nie może naruszać praw autorskich stron trzecich tak w zakresie merytorycznym, jak i w wykorzystanych narzędzi do jego opracowania.
3.1.5    Nie będą rozpatrywane opracowania studialne, które zostały opracowane w sposób umożliwiający identyfikację ich autorów, a Uczestnik Konkursu/Uczestnicy Konkursu, którzy złożyli takie opracowanie studialne, będzie/dą wykluczony/eni z Konkursu.

 
3.2.1    Opracowanie studialne musi składać się z:
•    części graficznej – plansze, maksymalnie 2 sztuki naklejone na sztywny, lekki podkład 100x70 cm w układzie poziomym - 1 egzemplarz,
•    części opisowej - zeszyt z tekstem oraz zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej, wizualizacjami w układzie poziomym oraz tabelą programu podstawowego oraz bilansu terenu (Załącznik nr 10i do Regulaminu konkursu) – 2 egzemplarze,
•    zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną Etapu I Konkursu sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu Konkursu,
•    zamkniętej koperty z elektronicznymi nośnikami danych (płyta cd i pamięć flash/usb) z wersją elektroniczną opracowania studialnego.
3.2.2    Część graficzna (plansze), musi zawierać:
•    projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
•    rzuty kondygnacji (zespoły pomieszczeń z określoną funkcją) w skali 1:200,
•    przekroje w skali 1:200,
•    całość elewacji i dachu,
3.2.3    Część opisowa - zeszyt z tekstem opracowania studialnego oraz zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej - musi zawierać:
•    opis koncepcji studialnej,
•    zmniejszone plansze (format A3, w układzie poziomym),
•    wizualizacje z poziomu widza, w tym m.in. wizualizacja z punktu widzenia słuchacza siedzącego w sali koncertowej w środkowych rzędach parteru,
•    widok od strony Parku w Żelazowej Woli z Tarasu Południowego,
•    widok od strony Parku w Żelazowej Woli z Nowego Mostu,
•    widok od strony drogi publicznej (z początku drogi wewnętrznej prowadzącej do MCM),
•    widok elewacji w bezpośredniej bliskości budynku,
•    widok wnętrza sali koncertowej i sali kameralnej,
•    tabelę programu podstawowego oraz bilansu terenu (Załącznik 10i do Regulaminu Konkursu).
3.2.4    Zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną Etapu I Konkursu - musi zawierać kartę identyfikacyjną Etapu I Konkursu wypełnioną wg Załącznika nr 5 do Regulaminu Konkursu (podana nazwa Uczestnika Konkursu oraz skład zespołu autorskiego).
3.2.5    Zamknięta koperta z elektronicznymi nośnikami danych z wersją elektroniczną opracowania studialnego - musi zawierać elektroniczne nośniki danych zawierające całość opracowania studialnego (rysunki oraz tekst) w wersji elektronicznej.
3.2.6    W celu umożliwienia wykorzystania opracowań, zgodnie z Regulaminem, jego Uczestnicy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu zawartości opracowania w postaci zapisu elektronicznego możliwego do kopiowania, na nośnikach elektronicznych, w formatach:
•    dla rysunków (*.jpg), (*.pdf) lub (*.tif) w rozdzielczości 300 dpi.
•    dla tekstu (*.pdf).
3.2.7    Należy zwrócić uwagę na pozbawienie plików cech umożliwiających identyfikację autorów.
3.2.8    Dokumenty na nośniku elektronicznym nie mogą być chronione hasłem lub zabezpieczone w inny sposób przed korzystaniem z nich przez Zamawiającego.
3.2.9    Opracowanie studialne należy oznaczyć wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą. Liczbę należy umieścić na wszystkich elementach opracowania, takich jak:
•    część graficzna – plansze,
•    część opisowa – zeszyt 2 szt. (zaleca się oznaczenie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą wyłącznie pierwszej strony części opisowej),
•    zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną,
•    zamknięta koperta z elektronicznym nośnikiem danych z wersją elektroniczną opracowania studialnego,
•    opakowanie opracowania studialnego.
3.2.10    W przypadku części opisowej (pierwsza strona), plansz, koperty z kartą identyfikacyjną oraz koperty z elektronicznym nośnikiem danych zaleca się umieszczenie liczby rozpoznawczej w prawym górnym rogu. Wysokość cyfr ca. - 1 cm.
3.2.11    Żaden z powyższych elementów opracowania studialnego nie może być opatrzony nazwą Uczestnika Konkursu składającego opracowanie ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora opracowania lub Uczestnika Konkursu przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy. W przypadku przesłania opracowania za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika Konkursu.
3.2.12    Materiały nieobjęte zakresem Konkursu nie będą oceniane.


3.3.1 Opracowania studialne należy składać w formie graficznej i pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018r. do godziny 15.00, za pokwitowaniem złożenia opracowania studialnego (Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu) na adres:

NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA ul. Tamka 43
00-355    Warszawa

3.3.2    Opracowania studialne należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane w sposób następujący:

OPRACOWANIA STUDIALNE SKŁADANE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO–ARCHITEKTONICZNEJ
MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM MUZYKI W ŻELAZOWEJ WOLI

oraz oznakowane NUMEREM 
nadanym wszystkim elementom opracowania studialnego.
3.3.3    Opracowania studialne przysłane pocztą, kurierem lub składane w inny sposób, muszą dotrzeć do Zamawiającego w terminie wskazanym w punkcie 3.3.1 (decyduje data wpływu)
        Uwaga: Jeżeli opracowanie studialne jest składane w inny sposób niż osobiście (np. za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej), adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika Konkursu. Ponadto należy dołączyć do opracowania studialnego pokwitowanie złożenia (Załącznik nr 7 do Regulaminu) w otwartej kopercie, zaadresowanej na adres niebędący adresem Uczestnika Konkursu. Na ten adres zostanie odesłane pokwitowanie złożenia opracowania studialnego.
3.3.4    Opracowanie studialne złożone przez Uczestnika Konkursu może być wycofane wyłącznie przed upływem terminu do składania opracowań studialnych. Wycofanie opracowania może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania złożenia opracowania, wystawionego przez Organizatora lub osobę lub jednostkę przez niego wyznaczoną.
3.3.5    Wprowadzenie zmian i uzupełnień do opracowania studialnego możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu do składania opracowań studialnych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień opracowania studialnego, musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla opracowania studialnego, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA / UZUPEŁNIENIE”.
3.3.6    Opracowania studialne przesłane pocztą, kurierem lub dostarczone w inny sposób, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania opracowań, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole, nie będą uznane za złożone i mogą być odebrane przez Uczestnika Konkursu wyłącznie na koszt Uczestnika.
3.3.7    Opracowania studialne zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Sądu Konkursowego, poprzez nadanie indywidualnego, trzycyfrowego kodu każdemu opracowaniu. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół, który zostanie przekazany Kierownikowi Zamawiającego.
 


4.1.1    Oceny opracowań studialnych Etapu I Konkursu dokonuje Sąd Konkursowy, na posiedzeniach niejawnych, oceniając zgodność opracowań, co do zasady z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie Konkursu oraz dokonując oceny opracowań studialnych na podstawie kryteriów określonych w pkt. 4.2 niniejszego Rozdziału.
4.1.2    Sąd Konkursowy rozstrzyga Etap I Konkursu, dokonując wyboru nie więcej niż 6 najlepszych opracowań studialnych, zgodnie z kryteriami ustalonymi w pkt. 4.2 niniejszego Rozdziału. W szczególności Sąd Konkursowy:

•    wskazuje nie więcej niż 6 opracowań studialnych, które powinny być zakwalifikowane do Etapu II Konkursu,
•    sporządza informacje o opracowaniach studialnych zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu, 
•    przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu oraz ewentualne zalecenia do Etapu II Konkursu,
•    przedstawia wyniki Etapu I Konkursu do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego.


4.2.1    Opracowania studialne Etapu I Konkursu oceniane będą według następujących kryterów:
•    atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu;
•   funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku oraz zagospodarowania terenu w kontekście wymogów programowo-użytkowych,
•    zapewnienie właściwych warunków akustycznych,
•    harmonijna relacja z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina i Parkiem w Żelazowej Woli,
•    czytelność realizacji założeń programowych Organizatora,
•    realność proponowanych rozwiązań,
•    ekonomika budowy i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla energooszczędnego budynku.
Wyżej wymienione kryteria uporządkowane zostały w kolejności malejącej  ich znaczenia.
4.2.2    Każde z opracowań studialnych Etapu I Konkursu zostanie ocenione przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia istotnych wymogów Regulaminu Konkursu. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu Konkursu.
4.2.3    Do Etapu II Konkursu zakwalifikowanych zostanie nie więcęj niż 6 Uczestników Konkursu według decyzji Sądu Konkursowego, która podlegać będzie zaakceptowaniu przez Kierownika Zamawiającego.


4.3.1    O wynikach rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu i wyborze nie więcej niż 6 najlepszych opracowań studialnych zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu Organizator poinformuje indywidualnie wszystkich Uczestników Konkursu, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz zamieści te informacje na swoich stronach internetowych:

www.archcompetition.chopin.gov.pl i http://pl.chopin.nifc.pl/institute/bip/tenders

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu będzie zawierała jedynie numery opracowań studialnych zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu nadane przez Uczestników Konkursu oraz ewentualne wskazania, opinie lub/i wytyczne do dalszych prac, będące podsumowaniem Etapu I Konkursu.
4.3.2    Ustalenie wyników Etapu I Konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etapu II Konkursu Uczestników Konkursu, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi do dnia 13 kwietnia 2018 r.
4.3.3    Uczestnicy Konkursu, których numer opracowania studialnego został wymieniony w informacji o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu, jako numer opracowania zakwalifikowanego do dalszego udziału w Konkursie, składają prace konkursowe do Etapu II Konkursu.


5.1.1    Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowaną przez Uczestnika Konkursu w Etapie I Konkursu ideę przyjętych rozwiązań, architektonicznych i programowych i funkcjonalno-użytkowych oraz kontekst z otoczeniem.
5.1.2    Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej (niegeometrycznej) i rysunkowej (geometrycznej).
5.1.3    Uczestnik Konkursu powinien uwzględnić przy sporządzaniu pracy konkursowej treści i wytyczne zawarte w materiałach do konkursu (Załączniki nr 10a – 10i do Regulaminu Konkursu) oraz inne postanowienia Regulaminu, a także zalecenia sformułowane przez Sąd Konkursowy po Etapie I Konkursu.
5.1.4    Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich stron trzecich tak w zakresie merytorycznym, jak i wykorzystanych narzędzi do jej opracowania.
5.1.5    Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umożliwiający identyfikację ich autorów, a Uczestnik Konkursu/Uczestnicy Konkursu którzy złożyli takie prace konkursowe, będzie/ą wykluczony/eni z Konkursu.

5.2.1    Praca konkursowa Etapu II Konkursu musi składać się z:
•    części graficznej – plansze w ilości 6 sztuk naklejone na sztywny, lekki podkład 100x70 cm w układzie poziomym - 1 egzemplarz,
•    części opisowej - Zeszyt z tekstem pracy konkursowej oraz zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej oraz tabelą programową (Załącznik nr 10i do Regulaminu Konkursu), a także informacjami cenowymi sporządzonymi zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu  – 2 egzemplarze,
•    zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną Etapu II (Załącznik nr 6 do Regulaminu),
•    makieta budynku MCM w skali 1: 200 wykonana z lekkich materiałów,     z podnoszonym dachem i salą koncertową wewnątrz oraz pasem terenu      o szerokości 15 m wychodzącym poza obrys budynku wpisana w rzeczywisty model terenu,
•    zamkniętej koperty z elektronicznym nośnikiem danych zawierającym wersję elektroniczną.

5.2.2    Część graficzna (plansze) musi zawierać:
•    koncepcja zagospodarowania całego terenu, wyjaśniająca usytuowanie budynku MCM oraz wskazująca na jego powiązania z otaczającym terenem (w szczególności powiązania z Parkiem w Żelazowej Woli w którym mieści się Dom Urodzenia Fryderyka Chopina), w skali 1:2000,
•    koncepcja zagospodarowania terenu inwestycji wspólnie z rzutami poziomu ± 0.00 budynku MCM z zaznaczonym układem wejść, podcieni, podjazdów itp. w skali 1:500, naniesiona na dostarczoną mapę w skali 1:500,
•    rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200 (powierzchnie i nazwy poszczególnych pomieszczeń należy wpisać na rzutach) z uwzględnieniem wymogów funkcjonalnych i koncepcji rozwiązań branżowych zawartych w Załączniku nr 10a do Regulaminu Konkursu,
•    opis pomieszczeń na rzutach z numerami zgodnie z Zał. 10a do Regulaminu Konkursu. (przy pomieszczeniach wprowadzonych dodatkowo przez Uczestników Konkursu, należy podać ich nazwę i przeznaczenie),
•    charakterystyczne przekroje w skali 1:200,
•    wszystkie elewacje w skali 1:200,
•    widoki wnętrz sali koncertowej, sali kameralnej i jednej z sal edukacyjnych,
•    wizualizacje z punktu widzenia słuchacza siedzącego w sali koncertowej i w sali kameralnej w środkowych rzędach parteru a także z punktu widzenia miejsc skrajnych,
•    perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem miejsca wykonania ujęcia, na planszy koncepcji zagospodarowania (30.1.lit a); obligatoryjne są wizualizacje:
•    widok od strony Parku w Żelazowej Woli z Tarasu Południowego,
•    widok od strony Parku w Żelazowej Woli z Nowego Mostu,
•    widok od strony drogi publicznej (z początku drogi wewnętrznej prowadzącej do MCM), 
•    widok elewacji w bezpośredniej bliskości budynku,
•    ważniejsze detale architektoniczne w skali umożliwiającej odczytanie przyjętego rozwiązania materiałowo - technicznego, do wyboru przez Uczestnika konkursu, przy czym obowiązkowo detale elementów wykończenia: fasady, holu głównego, sali koncertowej i sali kameralnej;
5.2.3    Część opisowa – Zeszyt z tekstem pracy konkursowej oraz zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej, tabelami programowymi i informacjami cenowymi – musi zawierać:
•    opis koncepcji z przyjętymi rozwiązaniami materiałowymi,
•    tabele programowe (Załącznik nr 10i do Regulaminu Konkursu),
•    informacje o kosztach (Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu).
5.2.4    Zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną Etapu II Konkursu musi zawierać kartę identyfikacyjną Etapu II Konkursu wypełnioną wg Załącznika nr 6 do Regulaminu. Kopertę należy opisać jako: „KARTA IDENTYFIKACYJNA”.
5.2.5    Podana nazwa Uczestnika Konkursu/Uczestników Konkursu na karcie identyfikacyjnej musi być taka sama jak w karcie identyfikacyjnej dołączonej do opracowania studialnego Etapu I Konkursu.
5.2.6    Zamknięta koperta z nośnikiem elektronicznym danych z wersją elektroniczną pracy konkursowej - musi zawierać nośniki elektroniczne (płyta cd i pamięć flash/usb) zawierające całość pracy konkursowej (rysunki oraz tekst) w wersji elektronicznej.
5.2.7    W celu umożliwienia wykorzystania prac, zgodnie z Regulaminem, jego Uczestnicy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu zawartości opracowania w postaci zapisu elektronicznego możliwego do kopiowania, na nośnikach elektronicznych, w formatach:
•    dla rysunków (*.jpg), (*.pdf) lub ( *.tif) w rozdzielczości 300 dpi.
•    dla tekstu (*.pdf).
•    dla modelu BIM (*.ifc 2x3).
5.2.8    Nośnik należy umieścić w zamkniętej kopercie. Należy zwrócić uwagę na pozbawienie plików cech umożliwiających identyfikację Autorów.
5.2.9    Dokumenty na nośnikach elektronicznych nie mogą być chronione hasłem lub zabezpieczone w inny sposób przed korzystaniem z nich przez Zamawiającego.Kopertę należy opisać jako: „NOŚNIK ELEKTRONICZNY”.
5.2.10    Pracę konkursową Etapu II Konkursu należy oznaczyć wyłącznie tą samą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, którą oznaczone było opracowanie studialne Etapu I Konkursu. Liczbę należy umieścić na wszystkich elementach pracy, takich jak:
•    część graficzna – plansze,
•    część opisowa – zeszyt 2 szt. (zaleca się oznaczenie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą wyłącznie pierwszej strony części opisowej),
•    zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną Etapu II Konkursu,
•    zamknięta koperta z nośnikiem elektronicznym z wersją elektroniczną pracy konkursowej,
•    opakowanie pracy konkursowej.
5.2.11    W przypadku opisu, plansz, koperty z kartą identyfikacyjną i koperty z nośnikiem elektronicznym, zaleca się umieszczenie liczby rozpoznawczej w prawym górnym rogu. Wysokość cyfr ca. 1 cm. W przypadku zeszytu z częścią opisową zaleca się umieszczenie liczby rozpoznawczej jedynie na okładce (pierwszej stronie) w prawym górnym rogu.
5.2.12    Żaden z powyższych elementów pracy konkursowej nie może być opatrzony nazwą Uczestnika Konkursu składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika Konkursu.
5.2.13    Materiały nieobjęte zakresem Konkursu nie będą oceniane.
5.2.14    Zakres i dokładność przedstawionej koncepcji, powinny umożliwić opracowanie projektu budowlanego.


5.3.1 Prace konkursowe należy składać w formie graficznej i pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018r., do godziny 15.00, za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej Etapu II Konkursu (Załącznik nr 8 do Regulaminu) na adres:

NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA ul. Tamka 43
00-355    Warszawa

5.3.2    Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane w sposób następujący:
PRACA KONKURSOWA SKŁADANA W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM MUZYKI W ŻELAZOWEJ WOLI

oraz oznakowane NUMEREM nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej.
5.3.3    Prace konkursowe Etapu II Konkursu mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy, których opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.
5.3.4    Prace konkursowe Etapu II Konkursu przysłane pocztą, kurierem lub składane w inny sposób, muszą dotrzeć do Organizatora w terminie wskazanym w punkcie 5.3.1 niniejszego Rozdziału (decyduje data wpływu).
Uwaga: Jeżeli praca konkursowa Etapu II Konkursu jest składana w inny sposób niż osobiście (np. za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej), adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika konkursu. Ponadto należy dołączyć do pracy konkursowej pokwitowanie złożenia pracy konkursowej Etapu II Konkursu (Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu) w otwartej kopercie, zaadresowanej na adres niebędący adresem Uczestnika Konkursu. Na ten adres zostanie odesłane pokwitowanie złożenia pracy konkursowej Etapu II Konkursu.
5.3.5    Praca konkursowa Etapu II Konkursu złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych Etapu II Konkursu. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania złożenia pracy, wystawionego przez Organizatora lub osobę lub jednostkę przez niego wyznaczoną.
5.3.6    Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej Etapu II Konkursu możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych Etapu II Konkursu. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień pracy konkursowej, musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej Etapu II Konkursu, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA/ UZUPEŁNIENIE”.
5.3.7    Prace przesłane pocztą, kurierem lub dostarczone w inny sposób, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania prac, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole, nie będą uznane za złożone i mogą być odebrane przez Uczestnika wyłącznie na koszt Uczestnika.
5.3.8    Prace konkursowe Etapu II Konkursu zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Konkursu, poprzez nadanie indywidualnego, trzycyfrowego kodu każdej pracy. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół, który zostanie przekazany Kierownikowi Zamawiającego.
 

 
6.1.1    Oceny prac dokonuje Sąd Konkursowy, na posiedzeniach niejawnych, oceniając zgodność prac,
co do zasady z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie oraz dokonując oceny prac konkursowych na podstawie kryteriów określonych w pkt. 6.2 niniejszego Rozdziału.
6.1.2    Sąd Konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierając spośród prac konkursowych najlepszą pracę konkursową lub najlepsze prace konkursowe.
6.1.3    W szczególności Sąd Konkursowy:
•    wskazuje prace, które powinny być nagrodzone wraz z rodzajem i wysokością nagrody lub wskazuje na odstąpienie od przyznania określonej nagrody lub nagród, gdy prace konkursowe w istotny sposób nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie,
•    sporządza informację o nagrodzonych i wyróżnionych pracach konkursowych,
•    przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu,
•    opracowuje zalecenia pokonkursowe dla pracy, która uzyskała I nagrodę,
•    przedstawia wyniki konkursu do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego,
•    przygotowuje uzasadnienie braku rozstrzygnięcia Konkursu.


6.2.1    Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
•    atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu,
•    funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku oraz zagospodarowania terenu w kontekście wymogów programowo-użytkowych,
•    zapewnienie właściwych warunków akustycznych,
•    harmonijna relacja z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina i Parkiem w Żelazowej Woli,
•    czytelność realizacji założeń programowych Organizatora,
•    realność proponowanych rozwiązań,
•    ekonomika budowy i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla energooszczędnego budynku.
Wyżej wymienione kryteria uporządkowane zostały w kolejności malejącej. ich znaczenia.
6.2.2    Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu Konkursu przypisując punkty w skali od 1 do 100. Podczas obrad zostanie sporządzony protokół z opisem czynności Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem wyboru prac i ich rankingiem.
6.2.3    Za najlepszą uznana zostanie praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, a jej wynik jest nie niższy niż 80 punktów i jest wtedy uprawniona do otrzymania nagrody dla pierwszej pracy konkursowej. Praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, a jej wynik jest niższy niż 80 punktów oraz praca, która uzyska drugą pozycję w rankingu punktowym, zgodnie z warunkami konkursu, uznane zostaną jako drugie w kolejności prace konkursowa i są wtedy uprawnione do otrzymania nagrody dla drugiej pracy konkursowej. Praca konkursowa, która uzyska trzecią pozycję w rankingu punktowym zgodnie z warunkami konkursu uznana zostanie jako trzecia w kolejności praca konkursowa i jest wtedy uprawniona do otrzymania nagrody dla trzeciej pracy konkursowej.


7.1.1    W Konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia, przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej, pod warunkiem spełnienia minimalnego kryterium punktowego wskazanego w punkcie 6.2.3. niniejszego Regulaminu. Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi 486 000,00 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy zł. brutto). Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.
7.1.2    Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród (I ÷ III) w Etapie II Konkursu:
I.    NAGRODA
•    kwota pieniężna w wysokości 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,
II.    NAGRODA
•    kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),
III.    NAGRODA 
•    kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto).

7.1.3    Organizator przewiduje możliwość nieprzyznania I nagrody oraz przyznanie co najwyżej dwóch II nagród na zasadach przewidzianych w punkcie 6.2.3.
7.1.4    Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień formalnych w kwocie nie niższej niż 12 000 zł brutto (słownie: dwanaście  tysięcy zł. brutto) dla Uczestników Konkursu składających prace konkursowe w Etapie II Konkursu, a których prace nie zostały nagrodzone. Przewidywana kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi łącznie nie mniej niż 36 000 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych brutto).
7.1.5    Ostateczna wysokość nagród oraz wyróżnień pieniężnych uzależniona jest od wyników Konkursu oraz ostatecznej klasyfikacji prac konkursowych.
7.1.6    Propozycję przyznania określonych nagród i ich ostateczną wysokość przygotowuje Sąd Konkursowy, a zatwierdza Kierownik Zamawiającego.
7.1.7    Po zakończeniu Konkursu i po wypłaceniu nagród pieniężnych, Organizator staje się właścicielem egzemplarzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.
7.1.8    Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu, zgodnie ze stosownymi przepisami.
7.1.9    Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród i wyróżnień, będą do odebrania po zakończeniu wystawy pokonkursowej, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy. 
7.1.10    Zwrot prac nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, po złożeniu wniosku w formie pisemnej przez Uczestnika.
7.1.11    Nienagrodzone prace konkursowe Uczestników Konkursu, którzy nie złożą wniosku o ich zwrot w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu, lub złożą, ale nie zgłoszą się po odbiór prac w tym terminie, prace te zostaną protokolarnie zniszczone.
7.1.12    Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego wyników konkursu,  a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydaniu ostatecznego wyroku lub postanowienia.
7.1.13    Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu).
7.1.14    W przypadku, gdy najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, Zamawiający skieruje zaproszenie do wybranego Uczestnika w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego wyników Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydaniu ostatecznego wyroku lub postanowienia.


7.2.1    Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do dnia 29 czerwca 2018r. O miejscu i godzinie Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator przekaże ogłoszenie o jego wynikach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
7.2.2    Po oficjalnym ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator dokonuje publicznego odtajnienia i identyfikacji wszystkich opracowań studialnych Etapu I Konkursu oraz prac konkursowych Etapu II Konkursu, przyporządkowując prace poszczególnym Uczestnikom, na podstawie NUMERU umieszczonego na kartach identyfikacyjnych załączonych do opracowań studialnych Etapu I Konkursu oraz prac konkursowych Etapu II Konkursu.
7.2.3    W przypadku stwierdzenia po identyfikacji prac konkursowych, że:
•    praca konkursowa została złożona przez Uczestnika niezaproszonego do złożenia pracy konkursowej,
•    Uczestnik Konkursu występuje w więcej niż jednej pracy konkursowej,
•    Uczestnik Konkursu nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie Konkursu lub/i we Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie,
wówczas taka praca lub prace zostaną odrzucone, a Uczestnik taki zostaje wykluczony z udziału w Konkursie i nie przysługuje mu prawo do żadnej nagrody.
7.2.4    Jeśli sytuacja opisana w punkcie 7.2.3 niniejszego Rozdziału dotyczyć będzie Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa uznana została za najlepszą, a Sąd Konkursowy wskazał na przyznanie temu Uczestnikowi nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, Kierownik Zamawiającego ma prawo w takim wypadku uznać za najlepszą kolejną pracę konkursową wskazaną w protokole werdyktu Sądu Konkursowego i przyznać jej nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.
7.2.5    O wynikach konkursu Organizator zawiadomi wszystkich Uczestników Konkursu, którzy złożyli prace konkursowe, a także zamieści ogłoszenie wyników Konkursu na swojej stronie internetowej.
7.2.6    Po rozstrzygnięciu Konkursu prace konkursowe Etapu II Konkursu oraz wszystkie lub wybrane opracowania studialne Etapu I Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, w trakcie której odbędzie się dyskusja pokonkursowa, o czym Organizator zawiadomi odrębnie. Planuje się również przygotowanie wydawnictwa pokonkursowego w formie folderu lub katologu.
 


8.1.1    Sąd Konkursowy składa się z:
Przewodniczącego Sądu:
•    Piotr Walkowiak, architekt, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Zastępcy Przewodniczącego Sądu:
•    Ryszard Jurkowski, architekt, przedstawiciel SARP,
Sędziego Referenta:
•    Tomasz Konior, architekt, przedstawiciel SARP,
Pozostali Sędziowie:
•    prof. Zofia Chechlińska muzykolog, chopinolog (Uniwersytet Jagielloński, członek Rady Programowej NIFC),
•    Jarosław Szajner, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Dyrektor Generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
•    prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
•    prof. John Rink, muzykolog, chopinolog (University of Cambridge, członek Rady Programowej NIFC),
•    dr Artur Szklener, muzykolog, Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
•   Piotr Lewicki - architekt, przedstawiciel SARP;
8.1.2    Organizator Konkursu powołał Zastępców Sędziów Konkursowych w osobach:
•    Maciej Janicki, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
•    Jacek Krych, architekt, architekt krajobrazu, przedstawiciel SARP;
8.1.3    Organizator Konkursu powołał Sekretarza Sądu Konkursowego w osobie:
Sekretarz Sądu Konkursowego:
•    Marek Szeniawski, architekt krajobrazu, przedstawiciel SARP;
8.1.4    Do zadań Sądu Konkursowego należy w szczególności:
•    opiniowanie Regulaminu Konkursu,
•    opracowanie informacji o pracach konkursowych,
•    ocena prac w Etapie I Konkursu i kwalifikacja Uczestników do Etapu II Konkursu,
•    wskazanie w Etapie II Konkursu prac, które powinny być nagrodzone i wyróżnione wraz z rodzajem i wysokością nagród,
•    wyłonienie najlepszej pracy,
•    przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu,
•    przedstawienie wyników do zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego.
8.1.5    Oceny prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, którego skład został powołany na mocy Zarządzenia Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina nr 23/2017  z dnia 14.12.2017 r. Sąd Konkursowy pracuje zgodnie z Regulaminem Pracy Sądu Konkursowego.
8.1.6    Do zadań Sekretarza Sądu Konkursowego należy w szczególności:
•    ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
•    zapewnienie anonimowości informacji o Uczestnikach Konkursu i pracach konkursowych, przy czym prace złożone w Konkursie pozostają w pełni anonimowe do rozstrzygnięcia II Etapu Konkursu,
•    czuwanie w imieniu Organizatora Konkursu nad zgodnością przebiegu Konkursu z Regulaminem i innymi wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy.


9.1.1    Uczestnik Konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.
9.1.2    Przedmiotem negocjacji będą istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu, tj. w zakresie wynagrodzenia, praw autorskich oraz terminów realizacji Przedmiotu Umowy, umożliwiających realizację przedmiotu Umowy w terminie końcowym określonym przez Organizatora w istotnych postanowieniach umowy.
9.1.3    Organizator zastrzega sobie prawo zobowiązania Uczestnika/Uczestników, których praca została uznana za najlepszą, aby przy sporządzaniu dokumentacji projektowej stanowiącej szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, uwzględniał zalecenia pokonkursowe Sądu Konkursowego do wybranej pracy konkursowej. W takich okolicznościach zalecenia pokonkursowe Sądu Konkursowego do wybranej pracy konkursowej stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia z wolnej ręki.
9.1.4    Organizator może nie zawrzeć Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej w razie wystąpienia jakiejkolwiek przesłanki skutkującej koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 6 i 7 Ustawy.
9.1.5    Przedmiot zamówienia został opisany w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.
 

10.1.1    Opracowania studialne i prace konkursowe, ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.
10.1.2    Organizator, niezależnie od terminu wypłaty nagród i wyróżnień, i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Uczestników Konkursu, zastrzega sobie prawo prezentacji  i pierwszego publicznego udostępnienia wszystkich lub wybranych opracowań studialnych i prac konkursowych podczas publicznej wystawy pokonkursowej, możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej, reprograficznej i zapisu cyfrowego), użyczania, wytwarzania w sposób opisany powyżej egzemplarzy utworu i ich rozpowszechniania w formie katalogu wystawy (drukowanego lub cyfrowego), a także w sieci Internet. W tym zakresie wszyscy Uczestnicy udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo od momentu zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika Zamawiającego. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na dokonanie niezbędnych modyfikacji (np. w zmianie formatu) związanych z publikacją prac konkursowych. Oświadczenie o udzieleniu licencji na powyższych zasadach zostało zawarte we Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
10.1.3    Ustalenia pkt. 10.1.1 i 10.1.1.2 niniejszego rozdziału nie naruszą osobistego prawa autorskiego autorów prac – Uczestników Konkursu.
10.1.4    Uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa uznana została za najlepszą i otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej, na następujących polach eksploatacji:
•    utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
•    umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Organizatora lub podmiotu wskazanego przez Organizatora,
•    wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line,
•    wykorzystanie w utworach multimedialnych,
•    publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity i Internetu,
•    wykorzystanie w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora jego programów, audycji i publikacji,
•    sporządzenie wersji obcojęzycznych.
10.1.5    Uczestnik Konkursu oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Organizatora z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych prawa autorskich osób trzecich.
 

11.1.1    Przed podpisaniem Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie lub Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie składają następujące dokumenty lub/i oświadczenia w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
•    Oświadczenie składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz każdego podmiotu, którego zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje oraz każdego podwykonawcy, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.
•    Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz każdego podmiotu, którego zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje oraz każdego podwykonawcy, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.
•    Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział  w Konkursie oraz każdego podmiotu, którego zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje oraz każdego podwykonawcy, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.
•    Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz każdego podmiotu, którego zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje oraz każdego podwykonawcy, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.
•    Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz każdego podmiotu, którego zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje oraz każdego podwykonawcy, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.
•    Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz każdego podmiotu, którego zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje oraz każdego podwykonawcy, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.
•    Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz każdego podmiotu, którego zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje oraz każdego podwykonawcy, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.
•    Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz każdego podmiotu, którego zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje oraz każdego podwykonawcy, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.
•    Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz każdego podmiotu, którego zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje oraz każdego podwykonawcy, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.
•    Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz każdego podmiotu, którego zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje oraz każdego podwykonawcy, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.
•    Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie.
•    Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Uczestnik Konkursu lub podmiot, na którego sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 6 500 000 zł, lecz nie mniejszą niż ustalona w negocjacjach wartość zamówienia na wykonanie Dokumentacji projektowej i świadczenie usług.
•    Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.
•    minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
•    minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
•    minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
•    minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
•    minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
•    minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
•    1 osobą – specjalistą w zakresie akustyki wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a ww. Ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
11.1.2    Jeżeli Uczestnik Konkursu dysponuje osobą/osobami posiadającą uprawnienia do projektowania wskazane odpowiednio w pkt. 11.1.1 niniejszego Rozdziału, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, ze osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
11.1.3    W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie warunki wskazane powyżej w pkt. 11.1.1 i 11.1.2 niniejszego Rozdziału mogą być spełnione łącznie przez Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.
 


11.2.1    Uczestnik Konkursu może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych zgodnie z art. 22a Ustawy. Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
11.2.2    W celu oceny czy Uczestnik Konkursu polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
•    zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
•    sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
•    zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
•    czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
11.2.3    Jeżeli Uczestnik Konkursu wykazując spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale 2 pkt 2.2 Regulaminu Konkursu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Uczestnik Konkursu przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 11.1.1 i 11.1.2  niniejszego Rozdziału.


11.3.1    Jeżeli Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.1 składa:
•    informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
•    dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
•    dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11.3.2    Dokumenty, o których mowa w 11.3.1 niniejszego Rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
11.3.3    Jeżeli w kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, których mowa w pkt 11.3.1 niniejszego Rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Uczestnika, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Uczestnika lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ich terminy wystawienia stosuje się jak wyżej, tj. zgodnie z pkt 11.3.2.
11.3.4    Uczestnik mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 

Uczestnikowi Konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Warunki i procedury odwoławcze regulowane są w art. 180-198 Ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące takiej skargi regulowane są w art. 198a-198g Ustawy.