OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

28 czerwca 2018 r.
godz. 11.00

Sala Wystawiennicza SARP

28 czerwca ogłoszono wyniki Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli. Zdobywcą nagrody głównej Konkursu zostało studio Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.. Nagrodę drugą otrzymał zespół architektów w składzie: Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa. Prócz nagród Jury przyznało dwa wyróżnienia równorzędne dla HRA Architekci Sp. z o.o. i Dipl. Arch. ETH SIA Anna Jach oraz dwa wyróżnienia formalne dla zespołu AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. i zespołu Flanagan Lawrence LTD.

Chęć wzięcia udziału w konkursie architektonicznym zgłosiło aż 213 pracowni i zespołów archi- tektonicznych z 18 krajów. Do pierwszego etapu – studialnego – zgłoszono 94 prace konkursowe. W kwietniu zespół sędziowski dokonał wyboru sześciu najlepszych koncepcji dopuszczając je do etapu drugiego – realizacyjnego. Na tym etapie wstępne idee autorzy poddali opracowaniu, wskazując kon- kretne rozwiązania architektoniczne i funkcjonalno-użytkowe.

Wyzwaniem dla projektantów biorących udział w konkursie było harmonijne powiązanie nowego obiektu z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina i międzywojennym parkiem-pomnikiem. Międzyna- rodowe Centrum Muzyki obejmować będzie salę koncertową na 650 miejsc, ponadto salę kameralną i konferencyjną, sale do ćwiczeń, studio nagrań wraz z pomieszczeniem reżyserskim, a także sale edukacyjne i garderoby. W MCM znajdować się będą pomieszczenia towarzyszące, w tym foyer, halle, przestrzenie gastronomiczno-restauracyjne i biurowe, garaż podziemny i miejsca parkingowe.

Centrum pozwoli na rozbudowanie i intensyfikację działalności artystycznej, edukacyjnej, konfe- rencyjnej i szkoleniowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w tym organizację wybranych koncertów festiwalu „Chopin i jego Europa”, eliminacji Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina, koncertów towarzyszących zwiedzaniu muzeum, kursów mistrzowskich i konferencji nauko- wych. Dzięki zakładanym warunkom akustycznym sali koncertowej i pełnej funkcjonalności nagraniowej na najwyższym poziomie technicznym możliwa będzie rejestracja szczególnych wykonań artystycznych, inspirowanych niepowtarzalną aurą miejsca. Ponadto wzbogaci program artystyczny regionu, umożliwi prowadzenie przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim, a dzięki współpracy z innymi instytucjami kultury zwiększy atrakcyjność miejsca w skali międzynarodowej.

Przewiduje się, że budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki rozpocznie się w ostatnich miesią- cach 2019 roku i potrwa do końca roku 2021. Łączny koszt inwestycji wyniesie ok. 65 000 000 zł.

Sędziami w Konkursie byli uznani architekci, przedstawiciele SARP, MKiDN, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, a także chopinolodzy – członkowie Rady Programowej NIFC.

Jury konkursowe obradowało w składzie:
Przewodniczącego Sądu:

 • Piotr Walkowiak - architekt, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Zastępcy Przewodniczącego Sądu:

 • Ryszard Jurkowski - architekt, przedstawiciel SARP,

Sędziego Referenta:

 • Tomasz Konior - architekt, przedstawiciel SARP,

Pozostali Sędziowie:

 • prof. Zofia Chechlińska - muzykolog, chopinolog (Uniwersytet Jagielloński, członek Rady Programowej NIFC),
 • Jarosław Szajner - Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Dyrektor Generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • prof. Jakub Lewicki - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 • prof. John Rink - muzykolog, chopinolog (University of Cambridge, członek Rady Programowej NIFC),
 • dr Artur Szklener - muzykolog, chopinolog, Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
 • Piotr Lewicki - architekt, przedstawiciel SARP,

Zastępców Sędziów Konkursowych w osobach:

 • Maciej Janicki - Zastępca Dyrektora ds. Muzeum, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,
 • Jacek Krych - architekt, architekt krajobrazu, przedstawiciel SARP.

Sędziowie podczas wyboru najlepszych prac oceniali je według następujących kryteriów:

 • atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu,
 • funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku i zagospodarowania terenu w kontekście wymogów programowo-użytkowych,
 • zapewnienie właściwych warunków akustycznych,
 • harmonijna relacja z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina i Parkiem w Żelazowej Woli,
 • czytelność realizacji założeń programowych Organizatora,
 • realność proponowanych rozwiązań
 • ekonomika budowy i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla energooszczędnego budynku.

Główną nagrodą w konkursie jest 200 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. II nagroda to 150 000 zł. Jury przyznało dwa wyróżnienia po 50 000 zł oraz dwa wyróżnienia formalne po 18 000 zł dla pozostałych uczestników 2 etapu. Łączna pula nagród wyniosła 486 000 zł.


Masz dodatkowe pytania?