prof. Jakub Lewicki

jest profesorem nauk technicznych, autorem 3 książek i ponad 140 artykułów naukowych w wydawnictwach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz ponad 120 niepublikowanych opinii i opracowań konserwatorskich. Wygłosił blisko 100 referatów na sesjach naukowych Pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie wykłada konserwację zabytków oraz historię architektury. Profesor Jakub Lewicki jest członkiem ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Przewodniczącym Komisji Ochrony i Konserwacji Architektury Modernistycznej ICOMOS, Wiceprezesem Sekcji Polskiej DOCOMOMO (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement), członkiem organizacji krajowych: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Istotna byłą działalność profesora Jakuba Lewickiego jako Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie: architektura i budownictwo, specjalizacja architektura nowożytna; ocena wartości i konserwacji architektury historyzmu i modernizmu (lata 2008-2012) oraz ocena badań i konserwacji architektury; ocena wartości zabytkowej architektury pod kątem wpisu do rejestru lub ewidencji zabytków (do końca 2016 roku).
W dziedzinie pracy dydaktycznej największe osiągnięcie Jakuba Lewickiego stanowiło stworzenie nowego profilu kształcenia łączącego ochronę zabytków i ochronę przyrody - kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jest to połączenie kształcenia dwóch dziedzin nauki - ochrony zabytków i ochrony przyrody.
Jakub Lewicki ukończył konserwatorstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, łącząc je ze studiami na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora otrzymał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej1 czerwca 1999 r., a doktora habilitowanego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej 10 stycznia 2007 r. Tytuł profesora uzyskał postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 12 września 2016 r. Wykładał m.in.: historię architektury na kierunku architektura na Politechnice Warszawskiej, konserwację zabytków i historię architektury na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.